LAGERSTRÖMMAR ORSAKAR LAGERHAVERIER

Elektriska urladdningar eller lagerströmmar som leds från motoraxeln genom lagret till jorden resulterar i elektrisk erosion och nedbrytning av smörjmedlet. Detta leder till att reducera lagrets livslängd från år till bara några månader.

Elektriska urladdningar eller lagerströmmar som uppstår när strömmen i en motoraxel leds genom ett lager i en elmotor till jorden kan ge upphov till elektrisk erosion och nedbrytning av smörjmedlet. Detta leder till att reducera livslängden på ett lager från år till bara några månader.

Lagerhaverier är idag en betydande orsak till oplanerade underhåll och driftstopp som i värsta fall kan kosta miljontals kronor. Lagerströmmar är ingen ny upptäckt utan detta har varit känt ända sedan 1920-talet. Vad man däremot nyligen upptäckt är att elektriska urladdningar sker både på växelström och likströmsmotorer. Lagerströmmar kan vandra från motoraxlar och inte bara skada lager och kontaktytor utan även ansluten utrustning som t ex varvräknare, växellådor, fläktar och pumpar

För att undvika gnistbildning orsakad av lagerströmmar finns idag flera lösningar:

  • Jordning av motoraxel
  • Isolering av lager genom att använda icke strömledande material i lagerbanor och kulor
  • Ersätta vanligt smörjfett med elektriskt ledande fett i kullager

Användningsområde är avgörande för valet av lösning. Men för det mesta är bra stållager med ett elektriskt ledande fett det bästa alternativet. Elektriskt ledande smörjfett är speciellt framtaget för att eliminera eller minimera lagerströmmar och att förebygga och reducera lagerskador som uppstår i elmotorer. Men samtidigt har det lika stor smörjverkan som vanligt smörjfett.

Strängare krav på utsläpp av växthusgaser har satt fart på utvecklingen av eldrivna fordon och elmotorer vilket i sin tur gjort att användningen av elektriskt ledande fett ökat.

Dagens bilar bygger på 12-volts teknologi men i takt med att den tekniska utvecklingen går framåt ställs allt högre krav på strömförsörjning. För att klara av att strömförsörja dagens motorfordon har man därför valt att gå från 12-volts till 48-volts teknologi. 48-volts teknologin medför ännu större risker för lagerskador genom att den ökade spänningen ökar risken för lagerströmmar.

Det finns andra områden där det ställs extremt höga krav på att undvika gnistbildning, till exempel ATEX-klassade miljöer som raffinaderier där det råder både brand och explosionsrisk och man därför vill undvika gnistbildning och värmeutveckling som kan uppstå i lager i elmotorer. Elektriskt ledande fett i kombination med bra stålkullager har visat sig vara ett av de mest effektiva sätten att förhindra lagerströmmar och gnistbildning i kullager.

Idag finns bara ett fåtal alternativ vad gäller elektriskt ledande fett varav NyoGel 758G är ett. NyoGel 758G är speciellt framtaget för att leda strömmen till jord genom lagret utan risk för gnistbildning. Tester har visat sig att man genom att använda elektriskt ledande fett kan förlänga lagrets livslängd med upp till 4 gånger.

OBS! Använd aldrig elektriskt ledande fett på glidströmbrytare.

Menu